Γραπτή ερώτηση E-4114/08 υποβολή: Georgios Papastamkos (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Προβλήματα ασφαλείας στο λογισμικό των τραπεζών