Γραπτή ερώτηση E-5630/07 υποβολή: Vural Öger (PSE) προς την Επιτροπή. Πανευρωπαϊκή σήμανση CE και απαγόρευση εθνικών σημάτων ποιότητας - προστασία των καταναλωτών