Υπόθεση C-82/07: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 15 Φεβρουαρίου 2007 — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones κατά Administración del Estado