Υπόθεση C-402/07: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 30 Αυγούστου 2007 — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon κατά Condor Flugdienst GmbH