Γραπτή ερώτηση E-4054/08 υποβολή: Mario Mauro (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Επενδύσεις στη Ρωσία