Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1851 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2016, για την έγκριση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2019, 2020 και 2021, με σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$