Υπόθεση C-28/08 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (τρίτο τμήμα), στις 8 Νοεμβρίου 2007 στην υπόθεση T-194/04: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά The Bavarian Lager Co. Ldt, Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)