Γραπτή ερώτηση E-6312/08 υποβολή: Richard Seeber (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Ευρατόμ