Υπόθεση C-352/09 P: Αναίρεση που άσκησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 η ThyssenKrupp Nirosta AG, πρώην ThyssenKrupp Stainless AG, κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Πρωτοδικείο (πέμπτο τμήμα) την 1η Ιουλίου 2009 στην υπόθεση T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων