Γραπτή ερώτηση P-1521/09 υποβολή: Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Έκτακτα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια στην Ιταλία