Γραπτή ερώτηση E-3728/07 υποβολή: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Συμμόρφωση του συγκροτήματος βιομηχανιών ενέργειας Maritsa East με τα πρότυπα της ΕΕ