Υπόθεση C-81/08 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 13ης Νοεμβρίου 2008 — Miguel Cabrera Sánchez κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Industrias Cárnicas Valle SA (Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β') — Κίνδυνος συγχύσεως — Μικτό λεκτικό και εικονιστικό σήμα — Ανακοπή δικαιούχου προγενέστερου σήματος)