Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 168/2007, της 7ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του παραρτήματος XX (Περιβάλλον) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ