Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1090/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 , όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2007 για το χοιρινό κρέας