Υπόθεση T-152/07: Προσφυγή της 7ης Μαΐου 2007 — Lange Uhren κατά ΓΕΕΑ (εικονιστικό σήμα που παριστάνει ωρολόγιο χειρός)