Υπόθεση C-165/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 4 Μαΐου 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag και F. Pals κατά College van Gedeputeerde Staten van Groningen, υπέρ του οποίου άσκησε παρέμβαση η RWE Power AG