Γραπτή ερώτηση E-0772/08 υποβολή: Daciana Octavia Sârbu (PSE) προς την Επιτροπή. Παράνομη αποψίλωση και οι επιπτώσεις της στο κλίμα