Γραπτή ερώτηση E-4828/07 υποβολή: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους αλιείς