Υπόθεση C-219/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης Απριλίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Οδηγία 91/271/ΕΟΚ — Ρύπανση και ενοχλήσεις — Επεξεργασία των αστικών λυμάτων — Οικισμός της Sueca, των παράκτιων προαστίων της και ορισμένων δήμων της La Ribera — Απόρριψη χωρίς επεξεργασία σε ευαίσθητη ζώνη)