Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 42/2009 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2009 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα