Γραπτή ερώτηση E-5174/09 υποβολή: Lambert van Nistelrooij (PPE) και Esther de Lange (PPE) προς την Επιτροπή. Πρότυπο θερμοκρασίας υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα