Υπόθεση T-383/19 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 – Walker κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Ασφαλιστικά μέτρα – Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης – Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 – Απώλεια της ιθαγένειας της Ένωσης – Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων – Προδήλως απαράδεκτο της κυρίας προσφυγής – Απαράδεκτο)