Дело T-383/19 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 октомври 2019 г. — Walker и др./Парламент и Съвет (Обезпечително производство — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) 2018/1806 — Загубване на гражданството на Съюза — Молба за постановяване на временни мерки — Явна недопустимост на жалбата в главното производство — Недопустимост)