Γραπτή ερώτηση E-2156/07 υποβολή: Ashley Mote (ITS) προς την Επιτροπή. Διαφάνεια όσον αφορά τις ευαίσθητες θέσεις