Γραπτή ερώτηση E-5485/08 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Έλεγχος των εισαγωγών πάνγκα