Υπόθεση C-451/08: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις  16 Οκτωβρίου 2008 — Helmut Müller GmbH κατά Bundesanstalt für Immobilienaufgaben