Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4936 — BENTELER/SGLT/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ