Γραπτή ερώτηση E-1379/08 υποβολή: Frieda Brepoels (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Απώλεια εγγράφων ταυτότητας