Γραπτή ερώτηση E-4338/08 υποβολή: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Συνυπολογισμός της καταβολής του ΦΠΑ στο FEADER