Υπόθεση T-491/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Μαΐου 2007 — Merant κατά ΓΕΕΑ — Focus Magazin Verlag (FOCUS) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος FOCUS — Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα MICRO FOCUS — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)