Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 22ας Οκτωβρίου 2009.#Swiss Re Germany Holding GmbH κατά Finanzamt München für Körperschaften.#Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesfinanzhof - Γερμανία.#Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρα 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε΄, πέμπτη περίπτωση, και 13, Β, στοιχεία α΄, γ΄ και δ΄, σημεία 2 και 3 - Έννοια των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών - Εκχώρηση, εξ επαχθούς αιτίας, χαρτοφυλακίου συμβάσεων αντασφαλίσεως ζωής σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτο κράτος - Καθορισμός του τόπου της μεταβιβάσεως αυτής - Φοροαπαλλαγές.#Υπόθεση C-242/08. Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 22ας Οκτωβρίου 2009.