Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/777 (2020. gada 12. jūnijs), ar ko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 transponēšanas termiņa pagarināšanas attiecībā uz piemērošanas datumiem un dažiem pārejas noteikumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/763 (Dokuments attiecas uz EEZ)