Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/777 оd 12. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/763 u pogledu datumâ primjene i određenih prijelaznih odredaba s obzirom na produljenje roka za prenošenje Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)