Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/777 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/763 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής και ορισμένες μεταβατικές διατάξεις μετά την παράταση της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο εθνικό δίκαιο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)