Γραπτή ερώτηση E-4188/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Επίθεση του Ισραήλ σε πολίτες της ΕΕ