Υπόθεση F-124/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 30ής Ιουνίου 2015 — Petsch κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Συμβασιούχος υπάλληλος — Προσωπικό βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών — Αναθεώρηση του ΚΥΚ και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 — Κανονισμός 1023/2013 — Αύξηση του ωραρίου εργασίας — Μηνιαίο πρόσθετο ποσό — Άρθρο 50 του Κανονισμού Διαδικασίας — Ιεραρχία των κανόνων — Γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 110, παράγραφος 1, του ΚΥΚ — Άρθρο 2 του παραρτήματος του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού — Άρθρα 27 και 28 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)