Υπόθεση C-115/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2016 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Secretary of State for the Home Department κατά NA (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρα 20 και 21 ΣΛΕΕ — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Άρθρο 13, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γʹ — Κανονισμός (ΕΟΚ) 1612/68 — Άρθρο 12 — Δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης — Γάμος μεταξύ πολίτη της Ένωσης και υπηκόου τρίτου κράτους — Πράξεις ενδοοικογενειακής βίας — Διαζύγιο εκδοθέν κατόπιν της αναχωρήσεως του πολίτη της Ένωσης — Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής υπηκόου τρίτου κράτους έχοντος την επιμέλεια των τέκνων που απέκτησε με τον εν λόγω πολίτη της Ένωσης και τα οποία έχουν επίσης την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης)