Υπόθεση T-488/09: Προσφυγή της 4ης Δεκεμβρίου 2009 — Jager & Polacek κατά ΓΕΕΑ — RT Mediasolutions (REDTUBE)