Tiivistelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 5 artiklan mukaisesti komissiolle vuonna 2006 toimitetuista ilmoituksista