Ανακεφαλαίωση των κοινοποιήσεων που έλαβε η Επιτροπή το 2006 σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου