Oversigt over anmeldelser, som Kommissionen har modtaget i 2006 i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97