Γραπτή ερώτηση E-5956/08 υποβολή: Jana Bobošíková (NI), Richard Falbr (PSE), Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), Libor Rouček (PSE), Oldřich Vlasák (PPE-DE) και Jan Zahradil (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ιδιωτικοποίηση του μεριδίου της Τσεχικής Δημοκρατίας στην εταιρεία OKD