Γραπτή ερώτηση P-0147/09 υποβολή: Christofer Fjellner (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μαύρο άλας