Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1496/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή, και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της συνθήκης