Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2363 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Μελεκούνι» (Melekouni) (ΠΓΕ)]$