Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 335, 18 Δεκέμβριος 2010