Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 141/2013 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αναφορικά με τις στατιστικές που βασίζονται στην ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)