Γραπτή ερώτηση E-3533/09 υποβολή: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπή. Αγορά πλαστών καρτών SIM