Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2008 , όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 για το κρέας πουλερικών