Sklep Sveta (EU) 2018/1875 z dne 26. novembra 2018 o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Odboru strokovnjakov za tehnična vprašanja Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF), glede nekaterih sprememb enotnih tehničnih predpisov – splošne določbe – podsistemi (UTP GEN-B) in enotnih tehničnih predpisov – telematske aplikacije za tovorni promet (UTP TAF)